Advanced Nanomaterials for Clean Energy GroupWestern Engineering

People

2016-fall

Front Row: Prof. Sun, Yulong, Minsi, Zhongxin, Fei, Xiaoting, Xia, Biqiong, Yisi, Kathy, Jianneng, Yang

Middle Row: Weihan, Andrew, Yuhai, Biwei, Niancai, Prof. Guo, Changtai, Wei, Sixu, Shuaifeng, Qizheng

Back Row: Qian, Mohammad, Ali, Hossein, Heng, Changhong, Jiwei, Yujing